Algemene Voorwaarden Monkey Consultancy B.V.

1. Inschrijving

Inschrijven kan via het versturen van een e-mail naar clint.huijbers@monkeyconsultancy.nl tot een dag voorafgaand aan de cursus.

2. Definitie cursus

Onder cursus wordt verstaan: alle cursussen, trainingen, workshops en opleidingen die de Monkey Consultancy aanbiedt binnen de Monkey Consultancy B.V..

3. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die de Monkey Consultancy organiseert. De Monkey Consultancy gaat ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

4. Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus, om welke reden dan ook.

5. Wijze van annuleren

Door de inschrijving verklaren de deelnemer en de betaler in te stemmen met de bepalingen van deze algemene voorwaarden. De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht. Bij annulering tot uiterlijk vier weken vóór het begin van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald onder inhouding van € 50 euro administratiekosten. Bij annulering tussen vier weken en twee weken voor het begin van de cursus is 50% van het betaalde cursusgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken voor de eerste lesdag is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

6. Verplaatsen van deelname door deelnemer

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de (eerste) dag van de cursus. Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) vanaf vier weken voor de eerste lesdag kan tegen aanvullende betaling van € 50 euro administratiekosten.

Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus, is alleen mogelijk, wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus. Indien die die betreffende cursus door Monkey Consultancy wordt geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen, zijn de in artikel 5 omschreven annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

7. Overmacht Monkey Consultancy

Uiterlijk twee dagen van tevoren bepaalt de Monkey Consultancy of er voldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Als de cursus niet doorgaat wordt eerst gekeken, of deelname aan de cursus kan worden verplaatst. Lukt dit niet, dan krijgen de deelnemers de cursussom in zijn geheel geretourneerd.

Dit geldt niet voor deelnemers die hun deelname op eigen initiatief hebben verplaatst, zoals genoemd in artikel 6.

8. Overmacht deelnemer

In principe vindt geen restitutie plaats, behalve in uitzonderlijke gevallen van overmacht. Er is sprake van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, als hij/zij redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen en hij/zij in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een ongeval of overlijden.

In deze gevallen van aantoonbare overmacht zal de Monkey Consultancy in overleg met de deelnemer eerst kijken, of de cursus kan worden verplaatst naar een andere datum tegen de in artikel 6 genoemde aanvullende administratiekosten. Als dat niet lukt, beoordeelt de Monkey Consultancy aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen.

9. Evaluatie

Na afloop van de cursus krijgt de cursist per mail een link toegestuurd, waarbij gevraagd wordt een online enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête is vrijblijvend. De gegevens worden anoniem verwerkt.

10. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de Monkey Consultancy verzorgde opleiding en/of het cursusmateriaal is eigendom van de Monkey Consultancy. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

11. Betaling

De factuur wordt uiterlijk drie werkdagen na de training per post of mail verzonden. De factuur dient uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst te worden betaald.

12. Privacy

Alle informatie die door of over deelnemers verstrekt wordt, vooraf of tijdens de cursus/training waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door de Monkey Consultancy B.V. en haar medewerkers vertrouwelijk mee omgegaan.

NAW-gegevens worden beschermd opgeslagen en alleen gebruikt voor interne administratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan binnen het onderwijs en/of voor de certificering noodzakelijk is. Je kunt hierover meer lezen in onze privacyverklaring.

De Monkey Consultancy behoudt zich het recht beeldmateriaal te maken, te bewaren en te publiceren van cursisten ten behoeve van de communicatiemiddelen van de Monkey Consultancy. Indien cursisten hier bezwaar tegen hebben, dienen zij dit zelf aan te geven: het beeldmateriaal van de persoon in kwestie wordt in dat geval verwijderd.

13. Overige zaken

De Monkey Consultancy behoudt zich het recht wijzigingen aan het cursusprogramma aan te brengen of een andere trainer in te zetten dan wordt vermeld in de omschrijving op de website

14. Contact

Bij opmerkingen over de restitutie of inschrijving en/of cursusinhoud kan contact worden opgenomen met het bureau van de Monkey Consultancy, e-mail: clint.huijbers@monkeyconsultancy.nl